Instal·lació de PHP Catalonia Framework

Servidors Linux Debian/Ubuntu

Instal·leu Apache, PHP i MySql:

  sudo apt-get install apache2
  sudo apt-get install libapache2-mod-php5
  sudo apt-get install mysql-server libapache2-mod-auth-mysql php5-mysql
Activeu ModRewrite:
  sudo a2enmod rewrite
Descarregueu el Framework de GitHub o descomprimiu l'arziu .tar.gz o zip.

Configureu Apache per a apuntar a la carpeta www/ del Framework.
A la v.2. típicament es fa creant un arxiu nou a /etc/apache2/sites-available/elteullocweb
Tingue present que a la versió v.2.4 aquests arxius o symlinks han d'acabar en .conf

<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@localhost

    ServerName www.cataloniaframework.com
    ServerAlais cataloniaframework.com

    DocumentRoot /var/www/www.cataloniaframework.com/www
    <Directory /var/www/www.cataloniaframework.com/www/>
        Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
        AllowOverride All
        Order allow,deny
        allow from all
        # Per a Apache 2.4 descomenteu:
        # Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/www-cataloniaframework-com-error.log

    # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
    # alert, emerg.
    LogLevel warn

    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/www-cataloniaframework-com-access.log combined
</VirtualHost>

Assegureu-vos de que el directori cache/ té permissos.
  chmod 777 cache/
  chmod 666 cache/.
Opcional, si voleu usar la funcionalitat curl:
sudo apt-get install curl libcurl3 libcurl3-dev php5-curl
I reiniciar el Servidor Web.

Opcional, si voleu usar la funcionalitat crypt/decrypt.
sudo apt-get install php5-mcrypt
I reiniciar el servidor web.

Podeu instal·lar phpunit des de l'arxiu composer.json executant, des del directori de Catalonia Framework: php composer.phar install